ul,li换行布局

ul中每四个li为一行

对4求余为0,并且i!=0

 var sb = '';
 var liStr = '<li><p class="f24">{0}</p><p class="f28 red">{1}</p></li>';
 var k = 0;
 var sbTemp = '';
 for (var i = 0; i < data.d.length; i++) {
 if (i % 4 == 0 && i!=0) {
 sb += "<ul>" + sbTemp + "</ul>";
 sbTemp = "";
 }
 sbTemp += liStr.format(data.d[i].SubNameCls, cnvtToStringP2(data.d[i].Week));
 }
 $(".productList").html(sb);

百分比传参,要加encode


本文由 hcb 创作,采用 知识共享署名 3.0,可自由转载、引用,但需署名作者且注明文章出处。

还不快抢沙发

添加新评论